آتش سوزی در میدان شوش (عکس)

آتش سوزی در انبار اجناس نخی و عدل های پنبه، واقع در میدان شوش خسارت های مالی فراوانی برجای گذاشت.

آتش سوزی در میدان شوش (عکس)
آتش سوزی در میدان شوش (عکس)
آتش سوزی در میدان شوش (عکس)
آتش سوزی در میدان شوش (عکس)
آتش سوزی در میدان شوش (عکس)
آتش سوزی در میدان شوش (عکس)
آتش سوزی در میدان شوش (عکس)
آتش سوزی در میدان شوش (عکس)
آتش سوزی در میدان شوش (عکس)
آتش سوزی در میدان شوش (عکس)
آتش سوزی در میدان شوش (عکس)
آتش سوزی در میدان شوش (عکس)