صاعقه جان مرد ۶۰ ساله خویی را گرفت

ابراهیم اوغلی با تایید این حادثه اظهار کرد: صاعقه جان یک مرد ۶۰ ساله را گرفته و ۶ رأس گوسفند نیز در این حادثه تلف شدند.

«ابراهیم اوغلی» با تایید این حادثه اظهار کرد: صاعقه جان یک مرد ۶۰ ساله را گرفته و ۶ رأس گوسفند نیز در این حادثه تلف شدند.

بخشدار مرکزی خوی گفت: یک مرد ۶۰ ساله در روستای گوهران شهرستان خوی بر اثرصاعقه جانش را از دست داد .

به گزارش ایسنا، «ابراهیم اوغلی» با تایید این حادثه اظهار کرد: صاعقه جان یک مرد ۶۰ ساله را گرفته و ۶ رأس گوسفند نیز در این حادثه تلف شدند.