مدیرمسئول یالثارات با شکایت حقیقی مجرم شناخته شد

با شکایت مانی حقیقی مدیرمسئول یالثارات در سه اتهام مجرم شناخته شد.

سینما دیلی: با شکایت مانی حقیقی مدیرمسئول یالثارات در سه اتهام مجرم شناخته شد. صبح امروز دادگاه شکایت مانی حقیقی از نشریه یالثارات به دنبال مطلب پرحاشیه سال گذشته این نشریه برگزار شد.