تصاویری از زلزله در مناطق مختلف ایران

زلزله ای نسبتا شدیدی همدان، خرم آباد، سفید سنگ، شیراز و ایلام را تکان داد. استاد پژوهشگاه زلزله گفت: مردم ایران نگران زمین لرزه نباشند. کانون زمین لرزه عراق بوده است و هیچ خطری ایران را تهدید نمی کند.

برترین ها: زلزله ای نسبتا شدیدی همدان، خرم آباد، سفید سنگ، شیراز و ایلام را تکان داد. استاد پژوهشگاه زلزله گفت: مردم ایران نگران زمین لرزه نباشند. کانون زمین لرزه عراق بوده است و هیچ خطری ایران را تهدید نمی کند.

بیرون آمدن مردم سنندج از خانه هایشان پس از زمین لرزه شدید

زلزله در همدان دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا را به محوطه کشانده است.

ایلام،  پس از زمین لرزه امشب بخش‌هایی از این شهر به خاموشی رفته است.

ریزش سقف بیمارستان امام خمینی ارومیه پس از وقوع زلزله

تصاویری از خرابی زلزله در شهرستان سرپل ذهاب / کرمانشاه

برخی از مردم همدان به دلیل نگرانی از ادامه زلزله ای که مرکز آن عراق اعلام شده است، به خیابان ها ریختند و عده ای به دلیل سرما، سوار بر خودرو در خیابان ها تردد می کنند

تجمع مردم ارومیه پس از وقوع زلزله در بیرون از خانه‌ها